ODSTOUPENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ PRÁVNICKÉ OSOBY PODLE §160 NOZ

Ustanovení §160 NOZ upravuje postup v případě odstoupení člena orgánu ze své funkce. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení právnické osobě. Oznámení o odstoupení lze učinit i do zápisu z jednání příslušného orgánu. Ustanovení §160 NOZ slouží ochraně právnické osoby před náhlým odchodem člena

Ustanovení §160 NOZ neznamená, že právnická osoba nemůže na uvolněné místo jmenovat nového člena s účinností před uplynutím stanovené dvouměsíční lhůty. Pokud právnická osoba takto zvolí nebo jmenuje způsobem stanoveným v zakladatelském právním jednání (zakládací listina, stanovy spolku) nového člena, zaniká ochranná funkce ustanovení §160 NOZ ve vztahu k právnické osobě a „náhradní“ člen se může ujmout funkce ke dni účinnosti své volby nebo jmenování.

V souladu s tím rejstříkové soudy zcela pravidelně zapisují do rejstříku nové členy orgánů zvolené nebo jmenované příslušnými orgány na místa po rezignujících členech i před uplynutím dvouměsíční lhůty stanovené §160 NOZ.