Profil

JUDr. Lenka Deverová

JUDr. Lenka Deverová vystudovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V advokacii působí od roku 1994 jako samostatný advokát. Specializuje se na oblast občanského práva, především pak na nadační a spolkové právo, oblast obecně prospěšných společností a ústavů. V této oblasti se věnuje i  přednáškové činnosti.

Je členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a předsedkyní Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Jako školitel spolupracuje s několika organizacemi, které zajišťují školení manažerů neziskového sektoru.

Řadu let působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání https://ksos.fhs.cuni.cz/KOS-201.html

 Je autorkou řady článků  k problematice neziskového sektoru a spoluautorkou řady publikací  např. Švestka, Dvořák, Fiala a kol.: Občanský zákoník, Komentář, Svazek 1., Wolters Kluwer ČR, 2014,  Svejkovský, Marek a spol.: Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář, C.H.Beck 2015, Deverová, Svejkovský, Adamec: Komentář k zákonu o obecně prospěšných společnostech,  C.H.Beck 2013,  Právnické osoby v novém občanském zákoníku, komentář, C.H.Beck 2013, 

Je zakládající členkou Rotary klubu Praha City a v hnutí Rotary International (www.rotary2240.org) působí 20 let. Je členkou dozorčí rady Horské služby ČR,  členkou správní rady Činoherního klubu. o.p.s.,  členkou dozorčí rady Divadla Archa, o.p.s. a členkou správní rady Nadace pro současné umění. Je spoluzakladatelkou jedné z nejúspěšnějších soukromých vysokých škol – Anglo-americké vysoké školy, o.p.s. (www.aauni.edu). 

Spolupracující advokáti a notáři:

JUDr. Václav Plachý 

JUDr. Plachý je absolvent Právnické fakulty UK. V advokacii působí více než 25 let, věnuje se civilnímu i trestnímu právu. Je specialistou na spolkové právo, zejména myslivecké, na pracovní právo, na problematiku náhrad škod.

vaclavplachy@seznam.cz
tel: +420 603 516 878 

Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s.
sídlo Kamenická 1, Plzeň; Holečkova 21, Praha 5

www.aksvejkovsky.cz

JUDr. Jaroslav Svejkovský poskytuje právní službu zejména v oborech občanského a obchodního práva. Publikuje v odborných časopisech. V současné době přednáší a vede semináře zejména v souvislosti s rekodifikací občanského práva. Je „Právník roku 2012“ v oboru občanského práva. 

svejkovsky@aksvejkovsky.cz

JUDr. Jana Svejkovská, notářská kancelář

sídlo Kamenická 1, Plzeň; Holečkova 21, Praha 5

www.notar-svejkovska.cz

Renomovaná notářská kancelář JUDr. Jany Svejkovské byla založena v roce 2001. Poskytuje veškeré notářské služby včetně sepisování notářských zápisů o založení ústavů, nadací, obchodních společností a družstev, transformaci spolků na ústav či nadací, transformaci obecně prospěšných společností na ústavy a přímých zápisů zakládaných subjektů do veřejného rejstříku. 

Spolupracující odborníci:

Ing. Jaromír Adamec –  auditor a daňový poradce – specialista na problematiku neziskových organizací v celém jejich spektru, předseda Sekce neziskových organizací Komory daňových poradců ČR. Spoluautor řady publikací a odborných článků.

e-mail: adamec@adamec-audit.cz
tel: +420 482 345 566