Ceník

Cena za služby

Při stanovení ceny za služby advokáta se vychází z vyhl. č.177/1996 Sb., advokátní tarif. Odměna advokáta může být dvojího druhu, a to smluvní odměna nebo mimosmluvní odměna. Dále má advokát nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas.

Náhrada hotových výdajů – 300,- Kč za úkon  

Náhrada za promeškaný čas – 100,- Kč za každou započatou 0,5 hodinu při úkonech mimo kancelář advokáta

Smluvní odměna

Smluvní odměna je stanovena ujednáním mezi klientem a advokátem o částce, za kterou bude právní služba poskytnuta nebo o způsobu jejího určení. Smluvní odměna je sjednávána s ohledem na obtížnost a odbornost skutkových a právních problémů spojených s věcí, potřebu speciálních znalostí, zkušeností, pověsti a schopností advokátky, časové požadavky klienta na vyřízení věci a časové nároky na práci advokátky spojené s vyřízením věci. 

Smluvní odměna stanovená hodinovou sazbou, která se pohybuje od 2.000,- Kč do 3.000,- Kč + 21% DPH za každou započatou hodinu. Minimální časovou jednotkou je čtvrthodina.

S každým vyúčtováním klient obdrží podrobný rozpis provedených úkonů. 

Mimosmluvní odměna

Pokud se advokátka s klientem nedohodne na smluvní odměně za poskytnutou právní službu, náleží jí odměna podle advokátního tarifu. Její výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon služby a podle počtu úkonů, které advokátka při poskytnutí právní služby vykoná. 

Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů