e-mail: lenka@deverova.cz
tel.: 241 403 600
fax: 241 408 478PROFIL

JUDr. Lenka Deverová

JUDr. Lenka Deverová vystudovala právnickou fakultu University Karlovy. V advokacii působí od roku 1994 jako samostatný advokát. Specializuje se na oblast občanského včetně rodinného a obchodního práva, především pak na nadační a spolkové právo. V současné době se zaměřuje zejména na oblast aplikace nového občanského zákoníku do činnosti právnických osob, zejména na oblast transformací jednotlivých právních forem. V této oblasti se věnuje i přednáškové činnosti

Od roku 1997 byla členkou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace (www.vlada.cz). V současné době působí ve Výboru pro legislativu a financování rady vlády pro nestátní neziskové organizace.

Má zkušenosti s prací ve veřejné správě. Jako školitel spolupracuje s několika organizacemi, které zajišťují školení manažerů neziskového sektoru.

Podílela se na přípravě řady zákonů např. zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech, je spoluautorkou zákona č.231/2010 Sb., který zásadně novelizovat zákon o obecně prospěšných společnostech, podílela se na novelizaci zákona o nadacích a nadačních fondech. Spolupracovala na přípravě nového občanského zákoníku – části zabývající se právnickými osobami. Jako spoluautorka se podílí na zpracování komentáře k novému občanskému zákoníku pro nakladatelství Leges a komentáře k novému občanskému zákoníku v Nakladatelství Wolters Kluwer. Byla vedoucí autorského kolektivu Komentáře k zákonu o obecně prospěšných společnostech vydaného nakladatelstvím C.H.Beck. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejné prospěšnosti

Řadu let působí jako vysokoškolský učitel na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, katedře studií občanské společnosti (www.fhs.cuni.cz/kos), kde se specializuje na problematiku vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání.

Je autorkou řady článků k problematice neziskového sektoru a spoluautorkou řady publikací např. kol. Bohumil Nekolný a kol. Divadelní systémy a kulturní politika, Divadelní ústav 2006, Skovajsa, M. a kol. : Občanský sektor. Organizovaná občanská společnost v České republice, nakl. Portal, Praha 2010, Dohnalová, M., Deverová, L., Šloufová, R., Průša, L., Kotíková, J., Bareš, P. : Sociální ekonomika - vybrané otázky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2010, Deverová L., Svejkovský J., Adamec A.: Komentář k zákonu o obecně prospěšných společnostech, C.H.Beck, Praha 2011.

Logo RotaryJe zakládající členkou Rotary klubu Praha City a v hnutí Rotary International (www.rotary.cz) působí více než 10 let. Je členkou dozorčí rady Nadačního fondu proti korupci, členkou dozorčí rady Horské služby ČR, členkou správní rady Činoherního klubu. o.p.s., členkou dozorčí rady Divadla Archa, o.p.s. a členkou správní rady Nadace pro současné umění. Je spoluzakladatelkou jedné z nejúspěšnějších soukromých vysokých škol - Anglo-americké vysoké školy, o.p.s. (www.aauni.edu)

Personální obsazení kanceláře:

Ing. Dana Weidenhofferová – vedení kanceláře, sjednávání schůzek

PhDr. Hana Pauerová – styk s orgány veřejné správy a samosprávy, transformační procesy PhDr. Pauerová je profesně zaměřena na otázky neziskového sektoru a veřejné správy a jejich vzájemného vztahu. Má zkušenosti ze spolupráce na školicích programech a mezinárodních školicích projektech v oblasti neziskového sektoru, spolupráce na přípravě a provádění reformy veřejné správy. Působila i jako externí učitel oboru veřejná správa na DAMU a na katedře studií občanské společnosti FHS UK

Ing. Petr Jan Pajas zahraniční agenda, aplikace nového občanského zákoníku na činnost neziskových organizací. Kontakt: pj.pajas@gmail.com nebo telefonicky +420 603 450 802.
Ing. Pajas získal universitní vzdělání v oboru fyzika a matematika a do roku 1972 v tomto oboru pracoval. Vědeckou práci byl nucen opustit pro nesouhlas s okupací Československa (1968). Dlouhodobě pak působil jako systémový analytik v oblasti řízení a plánování v městské správě. Od listopadu 1989 se podílí na obnově občanské společnosti. Zastával řídící funkce v několika občanských a příspěvkových organizacích, jako např. Československá nadace Charty 77, Kancelář pro založení Středoevropské university v Praze a Institut městské informatiky hl. m. Prahy. Vedl rovněž školení státních úředníků ve věcech Evropské unie a působil ve vedení Anglo-americké vysoké školy v Praze, odkud v roce 2005 odešel do důchodu, aby přijal částečný úvazek v sekretariátu mezinárodní sítě organizací zabývajících se otázkami veřejné politiky. Od roku 2010 přednáší na FHS UK kurs Občanská společnost v Evropské unii. Ing. Pajas je rovněž externím členem redakční rady časopisu International Journal for Not-for-Profit Law (www.icnl.org/research/journal) v rámci dlouholeté spolupráce s Mezinárodním centrem pro právo neziskových organizací (ICNL - International Center for Not-for-Profit Law, Washington, DC, USA) na zákonech pro občanskou společnost v řadě evropských států (Albánie, Bulharsko, Chorvatsko, Makedonie, Polsko, Rusko, Slovensko a Ukrajina), jakož i v České republice (zde spolu s Dr. Deverovou). Je autorem řady statí v mezinárodních i českých časopisech a editorem či spoluautorem několika knižních publikací.

Spolupracující advokátní kancelář:

Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v. o. s.
sídlo Kamenická 1, Plzeň; Holečkova 21, Praha 5
JUDr.Jaroslav Svejkovský je člen Legislativní rady vlády ČR a „Právník roku 2012“ v oboru občanského práva,
Kontakt: svejkovsky@aksvejkovsky.cz

Spolupracující odborníci:

Ing. Jaromír Adamec - Aktivně se podílí na práci Sekce odborného kolegia Komory daňových poradců ČR pro zdaňování neziskových organizací, člen Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace adamec@adamec-audit.cz